NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN LOÀI

SVW LeVanDung 12

CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN LOÀI CẦY VẰN

bài báo khoa học

Daniel WILLCOX, Richard BULL, NGUYEN Van Nhuan, TRAN Quang Phuong & NGUYEN Van Thai, 2017 ‘Small carnivore records from the U Minh Wetlands’,Small Carnivore Conservation 55: 4–25 Download

Daniel WILLCOX , TRAN Quang Phuong , NGUYEN Van Thai , NGUYEN Van Nhuan , Josh  KEMPINSKI & Scott ROBERTON, 2015 ‘The conservation status of small carnivores in the Ke Go – Khe  Net Lowlands, Central Vietnam’,   Small Carnivore Conservation 52 & 53: 56–73. Download

 

Willcox, D, Tran, QP, Hoang, MD, Nguyen, TTA 2014, ‘The decline of non-Panthera cat species in Vietnam’, CATnews Special Issue, no. 8, pp. 53-61. Download

 

Willcox, D, Tran, QP, Tran, VB, Vu, L, Hoang, MD 2012, ‘Small-toothed Palm Civet Arctogalidia trivirgata records from human-influenced habitats in Vietnam’, Small Carnivore Conservation, vol. 47, pp. 46–53 . Download

Challender, DWS , Nguyen, VT, Jones, M, May, L 2011, ‘Time budgets and activity patterns of captive Sunda pangolins (Manis javanica)’. Zoo Biology, no. 29, pp. 1-13. Download

 

Newton, P, Nguyen, VT, Roberton, S, Bell, D 2008, ‘Pangolins in Peril: Using local hunters’ knowledge to conserve elusive species in Vietnam’, Endangered Species Research, vol. 6, pp. 41-53. Download

 

Roberton,S, Bell, D, Smith, G, Nicholls, J, Chan, HK, Nguyen, TD, Tran, QP, Streicher, U, Poon, L, Chen, H, Horby, P,Guardo, M, Guan, Y, Peiris, J 2006, ‘Avian influenza H5N1 in viverrids: implications for wildlife health and conservation’, no. 273, pp. 1729–1732. Download

 

Wicker, L, Higgins, D, Canfield, P 2014, “Potential pathogens previously isolated from species of the Family Viverridae: Risk factors associated with the trade in viverrids and implications for human and animal health’ Download

luận án thạc sĩ

 Clark, L, 2012, Disease Issues Associated with Captive and Trade-Confiscated Viverrids in Northern Vietnam, Masters in Veterinary Science thesis, The University of Sydney, Australia, pp. 226.
 

Challender, D 2008, Time-budgets and activity patterns of captive Sunda pangolins (Manis javanica), A dissertation of Master Conservation Biology, Manchester Metropolitan University, Manchester, England.
Download

 

Newton, P 2007, Potential applications of hunters’ knowledge for the conservation of pangolins in Vietnam, A dissertation of Master of Sciences in Applied Ecology and Conservation, University of East Anglia, Norwich, England.
Download

 

bài thuyết trình

Clark, L, Nguyen, VT, Tran, Q P 2008, ‘A long way from home: the health status of Asian Pangolins confiscated from the illegal wildlife trade in Vietnam’, Proceedings of the workshop on trade and conservation of pangolins native to South and Southeast Asia, pp. 111-118 Download

 

Nguyen, VT, Newton, P, Roberton, S, Bell, D, Clark, L 2008, ‘Tapping into local knowledge to help conserve pangolins in Vietnam’, Proceedings of the workshop on trade and conservation of pangolins native to South and Southeast Asia, p. 163 Download

bảng thông tin về loài

civet1_Matt-Maran-1024x731

TÌNH TRẠNG CẦY VẰN NGOÀI TỰ NHIÊN

research

TÌNH TRẠNG CẦY VẰN NUÔI NHỐT

dành cho giáo viên và học sinh

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Nguyen Van Thai, Clark, Tran Quang Phuong
2010

Carnivore and Pangolin Conservation Program – Save Vietnam’s Wildlife, Vietnam

Roberton. S, Heard-Rosenthal. S, Muir. S.
2002

Owston’s Palm Civet Conservation program. Cuc Phuong National Park. Vietnam

TÀI LIỆU NÂNG CAO NHẬN THỨC

TRUYỀN THÔNG VÀ BÁO CHÍ VỀ SVW