HOẠT ĐỘNG

Từ khi thành lập năm 2014, SVW đã lên kế hoạch và thực hiện các chương trình và dự án bảo tồn dài hạn. Các nguồn lực tài chính và nhân lực của chúng tôi được sử dụng vào “bảo tồn trực tiếp và tại chỗ”: Cứu hộ và phục hồi động vật hoang dã, Bảo vệ sinh cảnh, Sinh sản bảo tồn, Nghiên cứu bảo tồn, Giáo dục – nâng cao nhận thức và Vận động chính sách.