Ngày 15/06/2021 tại San Francisco Hoa Kỳ, Nguyễn Văn Thái – Giám đốc của Save Vietnam’s Wildlife đại diện cho Đại lục Châu Á, nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam được xướng tên trở thành một trong sáu người trên thế giới chiến thắng giải môi trường Goldman 2021. Đây là giải thưởng danh giá hàng đầu Thế Giới dành cho các nhà hoạt động về môi trường ở cấp cơ sở.