IMG 3692

đăng ký chương trình tình nguyện viên ngắn hạn

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ NỘI QUY CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN

• Các tình nguyện viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của chính bản thân họ và chú ý đảm bảo an toàn cho nhân viên của SVW. SVW sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tai nạn, thương tích hoặc bệnh tật xảy ra trong thời gian tình nguyện.

• SVW yêu cầu các tình nguyện viên phải có bảo hiểm du lịch bao gồm bảo hiểm y tế khẩn cấp trong khi đảm nhận vị trí tình nguyện viên.

• SVW có quyền yêu cầu tình nguyện viên chấm dứt chương trình tình nguyện viên mà không hoàn lại bất cứ chi phí nào nếu tình nguyện viên cố tình vi phạm các nội quy của SVW mà có thể gây nguy hiểm cho TNV và các nhân viên của SVW.

• Các tình nguyện viên phải tuân thủ tất cả các quy tắc, quy trình và tiêu chuẩn của SVW, bao gồm các quy trình về sức khỏe và an toàn. Các tình nguyện viên phải hợp tác chặt chẽ và làm theo hướng dẫn của nhân viên SVW.

• SVW có quyền hủy các đăng ký của tình nguyện viên trong trường hợp bất khả kháng và sẽ thông báo cho TNV trước ít nhất 01 ngày.

• SVW không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra với TNV bao gồm nhưng không giới hạn các thương tích hoặc tử vong, thiệt hại hoặc mất mát tài sản, chiến tranh hoặc khủng bố. vv theo quy định.